پشتیبانی (فقط در واتس اپ): 09357100044 تلفن پشتیبانی : 02125917699
رتبه بندی

نمونه فرم رتبه بندی شرکت ها و قوانین مهم در مورد فرم های رتبه بندی

نمونه فرم رتبه بندی شرکت ها و قوانین مهم در مورد فرم های رتبه بندی

برای رتبه بندی شرکت ها نیازمند ایجاد صورتجلسه یا به عبارت دیگر پر نمودن فرم درخواست برای ثبت رتبه شرکت هستید؛ در این مقاله قصد داریم تا نمونه فرم رتبه بندی شرکت ها را در این مقاله باهم بررسی خواهیم نمود. و در ادامه چند نمونه مختلف از این نمونه فرم های رتبه بندی شرکت ها را به صورت عملی در اختیار شما قرار می دهیم.

فرم رتبه بندی شرکت

بعد از ثبت شرکت و شروع فعالیت های خود قطعاً در برخی از معاملات خود شاهد این موضوع هستید که بسیاری از مشتریان از شما رتبه شرکت را می پرسند یا به دلیل پایین بودن رتبه های شرکت های مختلف از انجام امور همکاری و استفاده از خدمات آن ها منصرف می شوند.

اگر تمامی شرایط ثبت شرکت را رعایت کرده باشید باید بعد از ثبت قانونی شرکت خود با پرداخت ارزان ترین هزینه ثبت شرکت از طریق سامانه آنلاین پایدار به دنبال پر کردن فرم رتبه بندی شرکت باشید.

رتبه بندی شرکت ها در واقع معیاری برای ارزش و اعتبار شرکت های در زمینه های فعالیت مختلف می باشد که می تواند علاوه بر بالا بردن ارزش کسب و کار شما به شما کمک نماید تا بتوانید در سریع ترین زمان ممکن مشتریان بیشتری را برای استفاده از خدمات و تولیدات خود ترغیب کنید.

فرم رتبه بندی شرکت و محاسبه امتیازات برای تعیین رتبه شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی

استان:…………………………………… شهرستان:………………………………..
تاریخ بررسی نهایی کمیته:
١- نام شرکت : نام مدیر عامل: مدرک و رشته تحصیلی:
۴- نشانی قانونی شرکت:
۵- کد فعالیت به نظرکمیته استانی: ١ • ٢ • ٣ • ۴ • ۵ • ۶ • ٧ • (موضوع ماده ۴ فصل ٢ دستورالعمل)
۶ – عوامل امتیازی:
ردیف عامل امتیاز توضیحات
١-۶ تحصیلات دکتری………….زن…………مرد (نفر) فوق لیسانس………..زن……….مرد (نفر) لیسانس……..زن……….مرد (نفر)
فوق دیپلم………….زن…………مرد (نفر) دیپلم………….زن…………مرد (نفر)
٢-۶ سوابق تجربی سابقه مدیریت سال سابقه غیر مدیریت سال (در مورد کل افراد)
٣-۶ کارآفرینی تعداد قراردادهای کار منطبق با لیست بیمه با تعداد کارگران مشمول طرح و با توجه به مدارک مستند نفر بوده است
۴-۶ فعالیت مالی با توجه به مستندات ارائه شده کلا میلیون ریال
۵-۶ کارکنان دفتر مرکزی دکتری………….زن…………مرد (نفر) فوق لیسانس……….زن………..مرد (نفر) لیسانس……….زن……….مرد (نفر)
فوق دیپلم………….زن…………مرد (نفر) دیپلم………….زن…………مرد (نفر)
۶-۶ سابقه تاسیس بر اساس مستندات مورد ملاحظه تاریخ تاسیس می باشد.
٧-۶ موقعیت اداری متراژ……………….متر •ملکی و سند اداری (تجاری) • ملکی و سند غیر اداری
•استیجاری و سند اداری (تجاری) • استیجاری و سند غیر اداری
٧ جمع امتیازات ردیف ١-۶ تا ٧-۶ (A)
٨ امتیاز ارزشیابی……………………(B) ٩ – امتیاز شرکت برای احراز رتبه (موضوع ماده ٩ فصل ٢ دستورالعمل) C=A*B
٩۰
١۰ امتیاز مکمل (امکانات و تجهیزات وعضویت در انجمن صنفی ) در صورتیکه Cمساوی یا بزرگتر از صد باشد D=
١١ امتیاز موثر برای تعیین رتبه (با توجه به ماده ١١ دستورالعمل) C+D=
تائید
کمیسیون
استانی

نام و نام خانوادگی و سمت اعضاء کمیسیون در فرم رتبه بندی شرکت:
١ – سمت امضاء

٢ – سمت امضاء

٣ – سمت امضاء

۴- سمت امضاء

۵- سمت امضاء

فرم ارزشیابی عملکرد و رتبه بندی شرکت شرکت های خدماتی ، پشتیبانی و فنی مهندسی

(محل استقرار دفتر مرکزی)

فرم ۰۰٢
استان:……………………………………. شهرستان:………………………………..
نام شرکت : نام و نام خانوادگی مدیر عامل:
نشانی قانونی شرکت:
دوره ارزشیابی از تاریخ: تا تاریخ :
یادآوری – این فرم رتبه بندی شرکت صرفا توسط انجمن صنفی محل استقرار دفتر مرکزی تهیه می شود.

١ – اجرای مقررات قانونی کار و تامین اجتماعی از هر نظر درباره کارگران (امتیاز از صفر تا ١۰)

٢ – تهیه به موقع طرح طبقه بندی مشاغل با ارائه قرارداد کارکنان که ممهور به مهراداره کل تعاون کار و امور اجتماعی
استانها باشد در ٣سال منتهی به تاریخ تقاضای رتبه باتوجه به فاصله انعقاد قرارداد پیمانکاری با انعقاد قرارداد
اجرای طرح (امتیاز از صفر تا ١۰)
توضیح در مورد شرکتهایی که این اقدام را ننموده و امتیاز آن صفر می شود لازم است پرونده به کمیته تعیین صلاحیت استان ارجاع شود .

٣ – اجرای به موقع و کامل طرح درابره همه کارگران و تطبیق آن بالیست بیمه کارگران ممهور به مهر سازمان
تامین اجتماعی (امتیاز از صفر تا ١۰)

۴ – ارسال به موقع یک نسخه قرارداد پیمانکاری به اداره کل تعاون، کار و امور اجتماعی وانجمن صنفی (امتیاز از صفر تا ١۰)
۵ – میزان عدم شکایت کارگران از پیمانکار منجر به صدور رأی محکومیت شرکت پیمانکار (امتیاز از صفر تا ١۰)

۶ – نمره آزمون شرکت در دوره آموزشی مدیران شرکت (امتیاز از صفر تا ١۰)

توضیح : در صورتیکه نمره از مأخذ ١۰۰ باشد بر ١۰ تقسیم می شود . ضمناً در صورت عدم شرکت در دوره ، در کادر بالا نمره صفر نوشته شود
٧ – همکاری و هماهنگی لازم در جهت اجرای مقررات با اداره کل تعاون، کار و امور اجتماعی و انجمن صنفی (امتیاز از صفر تا ١۰)

٨– افتتاح به موقع حساب بانکی برای کلیه کارکنان خود جهت واریز حقوق و مزایای آنان (امتیاز از صفر تا ١۰)
توضیح : در مورد شرکتهایی که این اقدام را ننموده و امتیاز آنان صفر می شود لازم است پرونده به کمیسیون تعین صلاحیت استان ارجاع شود .
٩-عضویت در انجمن صنفی ( امتیاز از صفرتا ١۰)
١۰- فعالیت شرکت در انجمن ، حضور در کمیته ها، همایش ها، دوره های آموزشی انجمن و…( امتیاز از صفرتا١۰)
امتیاز ١۰ و ٩ توسط انجمن صنفی تعیین و مشخص می شوند و برای هر یک حداکثر ١۰ امتیاز منظور می شود .

جمع امتیاز ارزشیابی (بندهای ١ تا ١۰)
نام و نام خانوادگی و سمت ارزیابی کننده : امضاء:

دبیر انجمن صنفی شرکتهای خدماتی : امضاء:

فرم ارزشیابی عملکرد شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی

(محل کارگاه شرکت)

فرم ۰۰٣
استان:…………………………………….  شهرستان:………………………………..
نام شرکت : نام و نام خانوادگی مدیر عامل:
نشانی قانونی شرکت:
دوره ارزشیابی از تاریخ: تا تاریخ :
یادآوری – این فرم رتبه بندی شرکت صرفا توسط انجمن صنفی شرکتهای خدماتی محل فعالیت تهیه می شود.

١ – اجرای مقررات قانونی کار و تامین اجتماعی از هر نظر درباره کارگران (امتیاز از صفر تا ١۰)

٢ – تهیه به موقع طرح طبقه بندی مشاغل با ارائه قرارداد کارکنان که ممهور به مهر اداره کل تعاون،کار و امور اجتماعی
استانها باشد در ٣سال منتهی به تاریخ تقاضای رتبه (باتوجه به فاصله انعقاد قرارداد پیمانکاری با انعقاد قرارداد
اجرای طرح )(امتیاز از صفر تا ١۰)
توضیح در مورد شرکتهایی که این اقدام را ننموده و امتیاز آن صفر می شود لازم است پرونده به کمیسیون تعیین صلاحیت استان ارجاع شود .

٣ – اجرای به موقع و کامل طرح درباره همه کارگران و تطبیق آن بالیست بیمه کارگران ممهور به مهر
تامین اجتماعی (امتیاز از صفر تا ١۰)

۴ – ارسال به موقع یک نسخه قرارداد پیمانکاری به اداره کل تعاون، کار و امور اجتماعی و انجمن صنفی (امتیاز از صفر تا ١۰)

۵ – میزان عدم شکایت کارگران از پیمانکار منجر به صدور رأی محکومیت شرکت پیمانکار (امتیاز از صفر تا ١۰)

۶ – نمره آزمون شرکت در دوره آموزشی مدیران شرکت (امتیاز از صفر تا ١۰)

توضیح : در صورتیکه نمره از مأخذ ١۰۰ باشد بر ١۰ تقسیم می شود . ضمناً در صورت عدم شرکت در دوره ، در کادر بالا نمره صفر نوشته شود

٧ – همکاری و هماهنگی لازم در جهت اجرای مقررات با سازمان کار و امور اجتماعی و انجمن صنفی(امتیاز از صفر تا ١۰)

٨ – افتتاح به موقع حساب بانکی برای کلیه کارکنان خود جهت واریز حقوق و مزایای آنان (امتیاز از صفر تا ١۰)
توضیح : در مورد شرکتهایی که این اقدام را ننموده و امتیاز آنان صفر می شود لازم است پرونده به کمیسیون تعین صلاحیت استان ارجاع شود .

9- عوامل ١۰ و ٩ توسط انجمن صنفی تعیین و مشخص می شوند و برای هر یک حداکثر ١۰ امتیاز منظور می شود .
در صورتیکه انجمن مذکور عواملی را تعیین نکند جمع امتیازات ١ تا ٨ در ضریب ٢۵/١ضریب می شوند .

جمع امتیاز ارزشیابی (بندهای ١ تا ١۰)
نام و نام خانوادگی و سمت ارزیابی کننده : امضاء:

دبیر انجمن صنفی شرکتهای خدماتی : امضاء:

نمونه هایی از فرم های درخواست رتبه برای شرکت ها

فرم درخواست رتبه بندی

فرم ۰۰۴
ریاست محترم انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های خدماتی ،پشتیبانی و فنی مهندسی
باسلام و احترام
بدین وسیله اینجانب …………………………………….مدیر عامل شرکت ………………………………………………………………..به شماره ثبت ……………………………….،
تاریخ ثبت ……………………………….به نشانی ……………………………………………………………………………………کد پستی ………………………… تلفن…………………………………..،نمابر………………………………………دارای مکان استیجاری مالکیت اداری باکاربری تجاری دارای پروانه عضویت…………………….در انجمن صنفی و گواهی تعیین صلاحیت سال………………………..،تقاضای رتبه در کدهای ذیل را دارم .

مسکونی
خواهشمند است اقدامات لازم به عمل آید.
کد ١ – امور حمل و نقل شامل: رانندگی و اداره امور نقلیه و مواد مشابه

کد ٢ – تعمیر و نگهداری شامل:تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری (به غیر از امور رایانه )،خدمات فنی خودرو و موارد مشابه

کد ٣ – امور آشپزخانه و رستوران شامل:بخ و توزیع غذا ،اداره رستوران و بوفه و موارد مشابه

کد ۴ – خدمات عمومی شامل: تنظیفات ، نامه رسانی،امورآبدارخانه ،خدمات پاسخگویی تلفنی و موارد مشابه

کد ۵ – نگهداری و خدمات فضای سبز شامل:خدمات باغبانی و نگهداری فضای سبز و موارد مشابه

کد ۶ – امور چاپ و تکثیر شامل:صحافی ،حروفچینی،غلط گیری، خطاطی،چاپ و تکثیرو سایر امور فنی و هنری چاپ و مورد مشابه

کد ٧ – امور تاسیساتی شامل: تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی و موارد مشابه

تاریخ با تشکر
نام شرکت………………………..
امضاء مدیر عامل و مهر شرکت

درخواست شرکت
اطلاعات هویتی و تحصیلی مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره:

نام نام خانوادگی سمت در شرکت مدرک تحصلی تاریخ تولد ش-شناسنامه شماره تلفن خلاصه اطلاعات هویتی

در خواست رتبه بندی شرکت ……………………………………………….در تاریخ ………………………….تحت شماره……………………………در دبیرخانه انجمن صنفی ثبت گردید
نام و نام خانوادگی مسئول دبیرخانه انجمن
…………………………………..
تاریخ و امضاء ثبت دبیرخانه

فرم ۰١٣

فرم رتبه بندی شرکت و تأییدیه مدرک تحصیلی

ریاست محترم دانشگاه ………………………………………………………
با سلام و احترام
بدین وسیله به پیوست تصویر مدرک تحصیلی آقای / خانم ………………………………….دارای مدرک تحصیلی …………………………………………..در رشته …………………………………………..ار آن دانشگاه محترم که در تاریخ ……………………………………………………..فارغ التحصیل شده به حضورتان ارسال میگردد.

خواهشمند است دستور فرمایید مراتب تأییدیه ی مدرک تحصیلی مشارالیه را به این انجمن صنفی اعلام فرمایند.

قبلا از حسن و نظر و همکاری که مبذول می فرمایید کمال تشکر را دارد.

با تشکر
رییس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های
خدماتی،پشتیبانی و فنی مهندسی…………………………

سوالات متداول:

چگونه می توانم فرم رتبه بندی شرکت را دریافت کنم؟

در این مطلب تمامی فرم های لازم برای رتبه بندی انواع شرکت های مختلف قرار داده شده است.

آیا برای رتبه بندی شرکت باید حتما نمونه فرم را پر کنیم؟

بله برای اینکه بتوانید از مزیت های رتبه بندی استفاده نمایید باید حتما نمونه فرم های ارائه شده در این صفحه را پر نمایید.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۳ از ۵
از مجموع ۲ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.