پشتیبانی (فقط در واتس اپ): 09357100044 تلفن پشتیبانی : 02125917699
رتبه بندی

تعیین صلاحیت دریافت رتبه شرکت دارای چه قوانینی است؟ | پایدار ثبت

تعیین صلاحیت دریافت رتبه شرکت دارای چه قوانینی است؟ | پایدار ثبت

رتبه بندی یا گرید شرکت ها یک نوع معیار صلاحیت گذاری بر اساس استانداردهای تعریف شده است که توسط معاونت برنامه ریزی و نطارت راهبردی ریاست جمهوری اتخاذ می شود. رتبه بندی با توجه به میزان توانایی شرکت ها بعد از ثبت شرکتها  (بر اساس نفرات و سوابق آن ها،تجربه ی کاری و ارائه بیمه یا نامه از تامین اجتماعی مبنی بر صحت انجام قرارداد مربوطه، توان مالی  محاسبه شده شرکت بر اساس اظهارنامه مالیاتی آخرین سال کاری) انجام می گیرد. صلاحیت دریافت رتبه برای شرکت ها در این مقاله به طور کامل بررسی خواهیم نمود.

صلاحیت دریافت رتبه بندی شرکت ها

ماده ١: واحد های مشمول این دستورالعمل که صلاحیت آنها مورد بررسی و تائید قرار میگیرد شرکت ها ویا تعاونی هایی هستند که در مراجع ذیصلاح (اداره کل ثبت شرکتها) به ثبت رسیده و برای اموری از قبیل حمل و نقل، تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلات، امور آشپزخانه و رستوران، خدمات عمومی (نظیر نامه رسانی، تلفنچی، تنظیفات، امور آبدارخانه، پیشخدمتی ) نگهداری و خدمات فضای سبز، چاپ و تکثیر، امور بهره برداری از تأسیسات و نظایر آنها به موجب اساسنامه ثبت شده از مراجع مزبور مجوز فعالیت اخذ نموده اند این واحد ها اختصاراً در این دستورالعمل شرکت نامیده می شوند.

ماده ٢: شرکت های مشمول این دستورالعمل علاوه برداشتن محل اقامتگاه اداری بایستی دارای دفاتر قانونی (روزنامه وکل پلمپ شده) باشند و ارائه اظهارنامه مالیاتی و مفاصا حساب بیمه ای برای قراردادهای خاتمه یافته از سازمان تأمین اجتماعی برای تأیید صلاحیت شرکتها الزامی می باشد.

ماده ٣: شرکت باید دارای محل مناسب اداری مستقل با زیر بنای حداقل ۴۰ متر و قابل دسترسی با حداقل یک خط شماره تلفن ثابت و دور نگار و یک کارمند بوده و به هنگام اخذ صلاحیت مشخصات مزبور را در فرم تقاضانامه درج نماید و هر گونه تغییرات بعدی را اطلاع دهد.

ماده ۴: مدیران عامل و صاحبان امضاء اداره شرکت می بایستی حداقل دارای مدرک تحصیلی دیپلم باشند و هم چنین کلیه اعضای هیأت مدیره ومدیرعامل شرکت ملزم هستند در دوره های آموزشی مدیریت قانون کار و طبقه بندی مشاغل،قوانین مالیاتی، مقررات تأمین اجتماعی و آئین نامه مناقصات که توسط انجمن صنفی باهماهنگی وتایید وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی تعیین شده برگزار می شود شرکت نموده و گواهی معتبر دریافت نمایند.

تبصره: صدور گواهینامه تأیید صلاحیت و رتبه بندی منوط به گذراندن دوره های فوق الذکر جاری نیز می باشد.

ماده ۵: در اجرای دستورالعمل ماده ۴٩ قانون کار و ضوابط اجرایی آن و نیز در اجرای ماده ٣ تصویب نامه شماره ٨۴۵١۵/ت/٣۴۶١٣ مورخ ١۵/١٢/٨۴ و تبصره آن شرکتها مکلفند هر یک از کارکنان خود را که برای انجام موضوع پیمان به دستگاههای اجرایی طرف قرارداد معرفی می نمایند بر اساس شغل و وظایف آنان مطابق با طرح هماهنگ طبقه بندی مشاغل شرکت های خدماتی پشتیبانی وفنی مهندسی با یکی از شغل های مندرج در فهرست پیوست دستور العمل شماره ٧۵۰۴٢ مورخ ٢١/۶/٨۵ وزارت کار و فهرست های تکمیلی پیرو آن ( در صورت صدور) تطبیق داده و ضمن صدور قرارداد کار منطبق با طرح طبقه بندی مشاغل، حقوق و مزایای قانونی آنان را با رعایت جدول مزد طرح هماهنگ و سایر ضوابط مقرر پرداخت نمایند.

تبصره: تطبیق اولیه طرح طبقه بندی موضوع ماده فوق بایستی به تأیید انجمن صنفی مربوطه برسد.

ماده ۶ : شرکت ها ملزم هستند صرفاً از فرم قرارداد کار منطبق با طرح طبقه بندی مشاغل(فرم شماره ٣٣٢۵ اداره کل بازرسی کار) درباره کارگران خود استفاده کنند و حسب تبصره ١۰ ماده قانون کار حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ انعقاد قرارداد پیمانکاری یک نسخه از قرارداد کار با کارگران را پس از صدور و امضای طرفین به اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی محل ارسال دارند.

تبصره ١ : ملاک تعیین عنوان شغل و گروه در قرارداد کار، وظایف عملی مورد تصدی کارگران ذیربط خواهد بود.

تبصره ٢ : ادارات تعاون،کار و رفاه اجتماعی محل فعالیت بایستی کنترل های لازم را جهت کامل بودن مندرجات قرارداد کار به استناد موارد مذکور در ماده ١۰ قانون کار به عمل آورند و در موارد نقص مراتب را جهت اصلاح به شرکت اعلام دارند.

ماده ٧ : شرکت ها موظفند پس از انعقاد قرارداد پیمانکاری با دستگاه های اجرایی، شهرداریها و موسسات و نهادهای غیردولتی یک نسخه از قرارداد یا رونوشت مصدق آن را به ادارات تعاون،کار و رفاه اجتماعی محل و انجمن صنفی مربوطه ارسال دارند.

ماده٨ : شرکت ها موظفند حقوق و مزایای قانونی کارگران خود را منحصراً به حساب بانکی که برای آنان،نزد یکی از بانک های معتبر افتتاح نموده اند واریز نمایند.

تبصره: علاوه بر حقوق مبنا، شرکت ها بایستی سایر مزایای قانونی را که در مقررات قانون کار،تأمین اجتماعی و سایر ضوابط مربوط مقرر شده به کارگران پرداخت کنند.

مواد قانونی برای تعیین صلاحیت دریافت رتبه شرکت چیست؟

مواد قانونی برای تعیین صلاحیت دریافت رتبه شرکت چیست؟

تأیید، تمدید و یا لغو صلاحیت

ماده ٩ : برای تأیید، تمدید و یا لغو صلاحیت شرکت های موضوع این دستورالعمل کمیته ای تحت عنوان کمیته تعیین صلاحیت استانی با ترکیب زیر در هر استان زیر نظر مدیرکل ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تشکیل می شود.

الف: رئیس ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به عنوان رئیس کمیته

ب: رئیس بازرسی کار ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان (در صورتیکه محل استقرار شرکت مرکز استان باشد) و یا رئیس اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان برای شرکت هایی که محل استقرار آن شهرستان می باشد.

ج: رئیس انجمن صنفی مربوطه.

د: دبیر انجمن صنفی مربوطه

ه: رئیس کمیته رتبه بندی و تأیید صلاحیت انجمن صنفی مربوطه

تبصره :مدیرکل استان می تواند درصورت درخواست انجمن های شهرستانی،اختیارات خود رابه رییس اداره شهرستان مربوطه تفویض نماید.

ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه انجمن مربوطه موظفند صلاحیت شرکت ها را برابر اسناد و مدارک ارائه شده توسط آنان و با رعایت مفاد این دستورالعمل در کمیته استانی بررسی و در صورت تأیید، مراتب را جهت نگهداری آمار و اطلاعات و تهیه فهرست عمومی و ابلاغ به دستگاه های اجرایی کشور تا تاریخ بیست و پنجم هر ماه به اداره کل بازرسی کار و کانون سراسری انجمن های صنفی شرکت های خدماتی،پشتیبانی و فنی مهندسی ارسال دارند.

تصمیمات و مکاتبات با امضای رئیس ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در غیاب مدیرکل یکی از معاونین یا مسئول روابط کار، حسب تنفیذ اختیار انجام شده صورت می گیرد.

تبصره : صورت جلسات و تصمیمات کمیته استانی در مورد تأیید و تمدید و یا لغو صلاحیت شرکت ها با امضای حداقل ٣ نفر که یکی از آنها مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان می باشد معتبر است.

ماده ١۰: صلاحیت شرکت ها در موارد زیر با تأیید کمیته استانی و در صورت اعتراض به رأی کمیته استانی با تصویب کمیته مرکزی (ماده ١٢ همین دستورالعمل) تا ٣ سال لغو می شود.

الف: اعلام کتبی نارضایتی دستگاه اجرایی یا شرکت دولتی طرف قرارداد از عملکرد شرکت؛با ارائه دلایل و مستندات موجه و با رعایت تبصره ٢ بند ۵ ماده ١١
تبصره: کمیته استانی ملزم به اخذ نظرات و مستندات دستگاه های کارفرما و مجری طرف قرارداد در این خصوص می باشد

ب: عدم اجرای ضوابط این دستورالعمل، قوانین کار، مقررات تأمین اجتماعی و قوانین مالیاتی حسب نظر ادارات کار و یا یکی از اعضای کمیته صلاحیت استانی.

ج: عدم شرکت مدیر و صاحبان امضاء شرکت در دوره های آموزشی توجیهی اعلام شده موضوع ماده ۵ دستورالعمل

د:عدم اجرای مواد ۶ و ٧ این دستورالعمل؛

ه : اخذ هرگونه چک سفید امضاء،سفته،تسویه حساب در خصوص حقوق و مزایای کارگر که هنوز به وی پرداخت نگردیده است یا استعفاء نامه بدون تاریخ از کارگر به هنگام انعقاد قرارداد کار یا هر گونه تضمین دیگری که بنا به تشخیص کمیته استانی و مرکزی اخذ آن به هنگام انعقاد قرارداد از کارگر اضطراراً صورت گرفته باشد.

تبصره١: کمیته صلاحیت و رتبه بندی می بایست در صورت مشاهده تخلفات، با اعزام بازرس و ارائه ٢ بار اخطار کتبی و استناد به گزارش بازرسی، پرونده شرکت را در کمیته استانی مورد بررسی قرار دهند.

تبصره٢: دبیرخانه ی کمیته استانی می بایست برای لغو صلاحیت از نماینده شرکت در کمیته استانی جهت ارائه دفاعیات دعوت بعمل آورند ولی عدم حضور غیر موجه نماینده شرکت در جلسه مانع تصمیم گیری نخواهند شد.

تبصره٣: در صورتیکه صلاحیت شرکتی برای ٢ دوره از سوی کمیته استانی لغو گردد، صلاحیت آن پس از بررسی از سوی کمیته مرکزی برای همیشه لغو خواهد گردید.

تبصره۴: اداره کل تعاون و کار استانها به همراه انجمن های صنفی موظف می باشد اسامی شرکتهای لغو صلاحیت شده را تا بیست و پنجم هر ماه به اداره کل بازرسی وزارت تعاون، کار و کانون سراسری انجمن های صنفی اعلام نماید.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۲ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.