تمدید طرح صنعتی

طرح صنعتی به مدت 5 سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه ثبت آن اعتبار دارد. هنگامی که این مدت زمان به اتمام رسید می توان با پرداخت هزینه ی مربوطه برای دو دوره پنج ساله پی در پی دیگر طرح صنعتی را تمدید نمود. بنابراین با عنایت به بند د ماده 28 قانون صاحب طرح صنعتی قادر می باشد با پرداخت هزینه تعیین شده تقاضای تمدید اعتبار طرح صنعتی را جهت دو دوره پنج ساله پی در پی دیگر نماید. تقاضای تمدید ثبت طی 6 ماه قبل از انقضای مدت اعتبار ثبت طرح صنعتی در هر دوره صورت خواهد گرفت.

شرایط تمدید ثبت طرح صنعتی

طبق بند (د) ماده ۲۸ ق.ث.ا.ط.ب.ع مدت اعتبار طرح صنعتی ۵ سال از تاریخ ثبت آن می باشد. اگر دارنده طرح پس از انقضا مهلت مذکور اقدام به تمدید آن نکند حقوق متعلق به طرح را از دست میدهد. به همین دلیل در طرح صنعتی ماده ۸۹ آ.ق.ث.ا.ط.ع به دارنده طرح حق داده که درخواست تمدید اعتبار ثبت طرح را برای دو دوره پنج ساله متوالی دیگر بنماید به شرط آنکه تمدید ثبت ۶ ماه قبل از انقضا مدت اعتبار ثبت طرح در هر دوره به عمل آمده باشد. قانونگذار برای حمایت از دارنده به وی امکان داده اگر پس از انقضا طرح دارنده اقدامی ننمود ظرف ۶ ماه پس از پایان اعتبار نیز می تواند با پرداخت جریمه تأخیر مبادرت به تمدید ثبت طرح خود بنماید.
درخواست تمدید طرح صنعتی در دو نسخه بوسیله دارنده طرح تنظیم می شود و پس از امضا و الصاق تصویر نمونه طرح و رسید پرداخت هزینه آن را به مرجع ثبت تسلیم می نماید. در حال حاضر متقاضی باید از طریق سیستم الکترونیکی عملیات ثبت را انجام دهد. قید نکات لازم در تمدید ثبت طرح صنعتی و نحوه عملیات مرجع ثبت در مواد ۹۱ و ۹۲ آیین نامه مزبور پیش بینی شده است.

فرم درخواست

ارسال مشخصات و پرداخت

1 مرحله اول : مشخصات شما
2 مرحله دوم : مشخصات برند
3 مرحله سوم : تکمیل اطلاعات
  • کد تایید به این شماره پیامک خواهد شد.
خانه
گفتگوی آنلاین
گفتگوی آنلاین پایدارثبت
سلام! برای چت در WhatsApp روی یکی از کارشناسان زیر کلیک کنید:
پیام خود را ارسال نموده و منتظر پاسخ بمانید.