انتقال اختراع

ورقه اختراع سندی است که برای بهره برداری انحصاری از یک اختراع، برای مدتی محدود به مخترع اعطا می گردد تا رقیب های او قادر نباشند از آن اختراع برای تهیه و فروش محصولات خود سو استفاده نمایند.

بر اساس ماده 30 قانون ثبت علائم و اختراعات، مخترعی که در ایران برای اختراع خود، طبق قوانین محل تحصیل، ورقه اختراع کرده است، می تواند در صورتی که مدت ورقه مزبور منقضی نشده باشد در ایران برای بقیه آن مدت تقاضای ورقه اختراع کند. اما اگر اختراع مزبور را کسی یا موسسه ای در ایران قبل از تقاضای ثبت اختراع را به طور کلی یا جزئی به موقع عمل یا استفاده گذارد و یا مقدمات استفاده آن را تهیه کرده باشد مخترع نمی تواند از عملیات آن شخص یا موسسه جلوگیری کند.

در این نوع انتقال، مخترع کلیه حقوقی راکه به موجب ورقه اختراع دارا می باشد به دیگری واگذار می کند. مالکیت اختراع ثبت شده به طور دائمی به دیگری واگذار خواهد شد.

انتقال ورقه اختراع

به طور کلی بر اساس قوانین اداره مالکیت معنوی انتقال ورقه اختراع به دو صورت قهری و اختیاری انجام می شود.

انتقال ورقه اختراع به صورت اختیاری

برخی مواقع ممکن است که صاحب ورقه اختراع، در هر زمان و به هر دلیل تصمیم بگیرد که مطابق با یک توافق ورقه اخترع خود را به دیگری واگذار کند.
همان طور که از نام این روش مشخص است در این حالت فرد صاحب ورقه اختراع اعم از حقیقی یا حقوقی بنا به دلایلی مانند فروش، توافق، نیاز و … ورقه خود را به دیگری که آن هم می تواند هم حقیقی باشد و هم حقوقی واگذار نماید.
در این صورت، با انتقال حق ورقه اختراع به دیگری تمامی منافع آن نیز به فرد دیگر واگذار خواهد شد مگر اینکه توافق به شکل محدود انجام شده باشد که باید بین خودشان توافق نمایند. در واقع با این انتقال، یا کل سهم اختراع و یا منافع آن می تواند به دیگری واگذار شود.
بر اساس ماده 40 ق.ث.ع.و.ا، در صورت انتقال اختیاری ورقه اختراع به فرد دیگر، ضروری است که تمامی الزامات و اسناد انتقال به صورت رسمی و قانونی انجام گردد که این کار توسط دفاتر اسناد رسمی انجام می شود.
بنابراین باید ابتدا انتقال ورقه در دفاتر اسناد رسمی انجام شود و پس از آن، سند تنظیم شده در این دفاتر برای اعمال تغییرات به اداره مالکیت معنوی ارسال گردد.

انتقال ورقه اختراع به صورت قهری

انتقال ورقه اختراع در حالت قهری دارای دو نوع زیر می باشد.
> در حالت اول مالک ورقه اختراع یا فوت شده و یا دچار محجوریت اثبات شده است.
> در حالت دوم حق ورقه اختراع زیر سوال رفته و بنا بر ادعایی این حق و مالکیت از دارنده ورقه اختراع سلب شده است. بنابراین در حالت اول که دارنده ورقه حق اختراع محجور و یا فوت شده است باید وارثان بر حق او با مراجعه به محاکم قضایی و پس از ارائه صورت وضعیت انحصار وراثت، ورقه اختراع را به یکی از وراثان و یا به فرد حقیقی یا حقوقی دیگری با اجازه تمامی وارثین انتقال دهند.
اما در حالت دوم ممکن است پس از ثبت اختراع و صدور ورقه اختراع به نام یک فرد بنا بر شکایت فرد حقیقی یا حقوقی دیگری و طی مراحل قانونی مشخص شود که اختراع به نا حق به نام دارنده ورقه اختراع به ثبت رسیده و باید باطل گردد و به نام شاکی به ثبت برسد.
در این حالت معمولا دادگاه حکم می کند که ورقه اختراع به نام شاکی تغییر وضعیت دهد که با تایید رئیس اداره مالکیت صنعتی و با صدور حکم قضایی این اتفاق می افتد و ورقه به نام فرد جدید صادر می گردد.

فرم درخواست

ارسال مشخصات و پرداخت

1 مرحله اول : مشخصات شما
2 مرحله دوم : مشخصات برند
3 مرحله سوم : تکمیل اطلاعات
  • کد تایید به این شماره پیامک خواهد شد.
خانه
گفتگوی آنلاین
گفتگوی آنلاین پایدارثبت
سلام! برای چت در WhatsApp روی یکی از کارشناسان زیر کلیک کنید:
پیام خود را ارسال نموده و منتظر پاسخ بمانید.